<خسته>

امشب خسته ام...

         خسته تر از دیروز....

                      کاش میشد گوشه ای نوشت

                                                             خدایا....

                                                                      امشب خیلی خسته ام...

     فردا بیدارم نکن........

                                                             

 

 

 

                                                                         

/ 1 نظر / 11 بازدید
مریم جون

گاهی دویدن برای رسیدن به کسی دیگر نفسی برای ماندن با او باقی نمیگذارد