فرد!!!

میان این همه مفاهیم پیچیده ریاضی تنها حکایت اعداد فرد را خوب اموخته ام..!

 <فرد> ان یک نفر است که وقتی زوج ها باهم میروند او باید یک تنه جور

                                تنهایی اش را بکشد!!

/ 0 نظر / 26 بازدید