یخ !!!!!!

گاهی باید دور خود یک دیوار تنهایی کشید نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی

بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیواررا خراب می کند...!!!!!1گریه

/ 1 نظر / 8 بازدید
رها

تنهایی.. تنهایی... و بازهم تنهایی.. کلمه ای که حتی درخیالم هم نمیگذشت درکش کردن انقدر سخت باشد..